Announcement disclaimer

Viktigt meddelande

Gunvor Group Ltd lämnade den 30 september 2014, i enlighet med bestämmelserna om budplikt, ett erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Rörvik Timber AB (“Rörvik Timber”) om förvärv av samtliga A- och B-aktier samt konvertibler 2011/2016 i Rörvik Timber (“Erbjudandet”).

Erbjudandet riktar sig till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Gunvor Group kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA. Följaktligen får denna webbplats inte besökas från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA och inte heller kommer erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras på liknande sätt. Gunvor Group kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till ovan nämnda länder. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller konvertibelinnehavare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i dessa länder får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig Gunvor Group rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Gunvor Group efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i frågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva eventuella restriktioner som tillämpas i deras jurisdiktioner.

Genom att klicka på ”Accepterar” nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterar att vara bunden av ovanstående information och anvisningar rörande Erbjudandet, samt bekräftar att jag inte är bosatt eller befinner mig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA eller något annat land i vilket distribution eller accept av Erbjudandet skulle förutsätta ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (”Begränsad jurisdiktion”).

Om du är bosatt i en Begränsad jurisdiktion eller inte accepterar informationen och anvisningarna ovan, måste du klicka på ”Accepterar inte”.

Important notice

On 30 September 2014, Gunvor Group Ltd made, in accordance with the rules regarding takeover bids, a cash offer to the shareholders and the holders of convertibles in Rörvik Timber AB (“Rörvik Timber”) to tender all their series A and B shares as well as convertibles 2011/2016 in Rörvik Timber (the “Offer”).
The Offer is not intended for persons whose participation in the Offer requires that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law. The offer document, the acceptance form or any other documentation relating to the Offer may not be mailed or otherwise distributed, forwarded or sent into any other country in which the distribution would require any such additional measure to be taken or would be in conflict with any law or regulation in such country. Any such action will not be permitted or sanctioned by Gunvor Group. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded.
The Offer is not being made, directly or indirectly, by use of mail or any other means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the internet) in or into Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or USA, and the Offer cannot be accepted by any such use, means, instrumentality or facility of, or from within Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or USA. Accordingly, this website may not be accessed by persons who are resident or located in Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa or USA and the offer document, the acceptance form or any other documentation relating to the Offer will not and may not be mailed or otherwise distributed, forwarded or sent into the mentioned countries. Gunvor Group will not deliver any consideration from the Offer into the mentioned countries. The offer document, the acceptance form or any other documentation relating to the Offer is not being, and may not be, sent to shareholders with registered addresses in the mentioned countries, and banks, brokers, dealers and other nominees holding shares for persons in above mentioned countries may not forward the offer document or any documentation relating to the Offer to such persons. Notwithstanding the aforementioned, Gunvor Group reserves the right to allow that the Offer is accepted by persons who are not domiciled in Sweden if Gunvor Group under its own discretion considers that the present transaction can be performed in accordance with applicable laws and rules. The Offer to persons domiciled outside Sweden can be affected by laws and rules in such jurisdictions. Persons domiciled outside Sweden must inform themselves and abide by the restrictions that may apply in the relevant jurisdictions.
By clicking “I accept” below, I confirm that I have read and accept to comply with the above information and instructions regarding the Offer and confirm that I am not resident or located in Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, South Africa, USA or elsewhere where the distribution or acceptance of the Offer would require further documentation, filings or other measures in addition to those required by Swedish law (“Restricted Jurisdiction”).
If you are resident or located in a Restricted Jurisdiction or do not accept the above information and instructions, you must click “I do not accept”.

Accepterar inte / I do not accept